Sözlük
Sponsor Bağlantılar
Çevir

EN 'stand' sonuçları
Çeviri stand
f. (stood) ayakta durmak, kaim olmak; durmak, ayakta kalmak; kalmak, baki kalmak; sebat etmek, tahammül etmek, çekmek, dayanmak; sabit olmak; inat etmek, ayak diremek; olmak, bulunmak; durmak; uymak, uygun gelmek; (İng.) aday olmak; den. gitmek, yol tutmak, doğrulmak; belirli bir ölçü uzunluğunda olmak; kalkmak, dikilmek; muteber kalmak; durdurmak, dikmek; yön göstermek; k.dili. ziyafet masraflarını ödemek. stand a chance ihtimali olmak. stand aside bir kenara çekilmek. stand back geriye çekilmek. stand by hazır beklemek; yakınında durmak; arka çıkmak, desteklemek; (sözüne) sadık kalmak; karışmamak, lâkayt kalmak, yardım etmemek; den. hazır olmak, alesta durmak. stand clear emniyette bulunmak. stand down mahkemede şahitlik ettikten sonra çekilmek. stand firm sabit durmak: stand for tarafını tutmak; yerine geçmek, temsil etmek; tahammül etmek, müsamaha etmek. stand in awe of korkmak; bir kimseye karşı korkuyla karışık saygı duymak. stand in for vekaleten vazifesini görmek. stand in with araları iyi olmak. stand off uzak durmak; razı olmamak. stand on de temel tutmak; üzerinde ısrar etmek; den. yoluna devam etmek. stand ones ground davasından vaz geçmemek, sebat etmek. stand on one's own two feet yardım beklemeden kendi işlerini idare etmek. stand out ileriye fırlamış olmak; göze çarpmak; karşı durmakta inat etmek. stand over dikkatle izlemek; tehir edilmek. stand pat değişikliğe karşı olmak, politika değiştirmemek. stand still hareketsiz durmak, kımıldamamak. stand to sebat etmek. stand together uymak, uygun olmak. stand to reason makul olmak, akla yatmak. stand treat başkalarına ikram etmek. stand trial muhakeme edilmek, yargılanmak. stand up ayakta durmak, ayağa kalkmak; (kullanılışında) dayanmak; doğru çıkmak; k.dili. randevuya gelmeyerek (birini) boşa bekletmek. stand up for bir kimsenin tarafını tutmak, taraftarı olmak. stand up to cesaretle karşılamak. stand up with nikah merasiminde (gelin veya damada) refakat etmek. Where does he stand on civil rights? Medeni haklara karşı tutumu ne?
 

3D Oyunlar
Türkiye'nin en güzel ve ilk 3d oyun sitesi - 3doyunlar.net

 
Çeviri stand
i. duruş; durak, durulacak yer; durum; saksı koymaya mahsus sehpa veya ayaklık; portmanto; satış tezgâhı veya masası, işporta; satıcının durduğu yer; tribün; mahkemede şahit yeri; bir kimsenin bulunduğu yer; işlemez durum, çıkmaz; turnedeki tiyatro ekibinin kısa bir zaman kaldığı şehir; ormanda yetişen ağaçlar; belirli bir tarlada bulunan ekin;(İskoç.) takım. be at a stand duraklamak. take a stand fikrini açığa vurmak; taraf tutmak. take the stand davada şahitlik yapmak.
 
Çeviri standard
s. standart olarak kabul edilmiş; herkesçe itibar edilen; umumca kabul edilen (dil usulü). standard candle ayar mumu, ölçü olarak kabul edilen ve ayar edilen bir mumun saçtığı ışık. standard deviation istatistikte ortalama ile bunu teşkil eden rakamların fark ölçüsü. standard English edebi veya kültürel ve sosyal bakımdan kabul edilmiş olup aydın sınıf tarafından kullanılan ingilizce. standard gauge demiryolu rayları aralığı için Avrupa ve ABD'nde kabul edilen standart ölçü: 1,435 m standard lamp ışık ölçüsünde standart olarak kullanılan lamba. standard pitch müz. ABD'nde standart ton ayarı (la 440 frekansında). standard time bir memleket veya bölge için kabul edilmiş saat ayarı.
 
Çeviri standard
i. sancak, bayrak, alem; sembol; ileri gelen bir şahsı temsil eden sancak; miyar, ölçü birimi, standart; ayar; para mikyası (altın veya gümüş); ayak, payanda, direk, destek; ağır eşya. standard of living hayat standardı .royal standard kraliyet sancağı. up to standard belirli bir standarda göre, kabul edilen şartlara göre.
 
Çeviri standardbearer
i. bayraktar, alemdar.
 
Çeviri standardize
f. belirli bir ölçüye uydurmak, standardize etmek, ayarlamak, normalleştirmek. standardization i. ayarlama, normalleştirme.
 
Çeviri standby
i. (çoğ. -bys) yedekte bulunan kimse veya tertibat.
 
Çeviri standee
i. (tiyatro veya trende) yer kalmadığı için ayakta kalan kimse.
 
Çeviri standfast
i. sabit görüş; kımıldamayan şey.
 
Çeviri standin
i. nüfuz, slang piston; dublör.
 
Çeviri standish
i. hokka, kalem mahfazası.
 
Çeviri standoff
i., k.dili. oyunda beraberlik; mukabil kuvvet, tesirsiz bırakma; ilgisizlik, soğukluk; sonraya bırakma, tehir.
 
Çeviri standoffish
s. ilgisiz, soğuk.
 
Çeviri standout
i. üstünlük ve kıymeti ile göze çarpan şey veya kimse; k.dili. eski görüşünü muhafaza edip umumun kararına iştirak etmemekte ısrar eden kimse.
 
Çeviri standpat
s. tutucu, değişikliğe karşı koyan standpatter i. tutucu kimse.
 
Çeviri standpipe
i. dikme boru; yangın musluğu.
 
Çeviri standpoint
i. görüş noktası, bakım. from the standpoint of bakımın dan, görüşüyle.
 
Çeviri standstill
i. durma, işlemez hal, tevakkuf; tatil, paydos, işin durması. be at a standstill durgun halde olmak; inkıtaa uğramak, kesilmek.
 
Çeviri standup
s. dik; ayakta durarak yapılan.
 
Toplam 19 sonuç listeleniyor
Copyright © Dogrusozluk.com