Sözlük
Sponsor Bağlantılar
Çevir

EN 'mis' sonuçları
Çeviri mis
önek yanlış, kötü, hatalı.
 

3D Oyunlar
Türkiye'nin en güzel ve ilk 3d oyun sitesi - 3doyunlar.net

 
Çeviri misadventure
i. kaza, belâ, talihsizlik, felâket.
 
Çeviri misadvise
f. yanlış öğüt veya bilgi vermek.
 
Çeviri misalliance
i. uygunsuz izdivaç, yanlış evlilik; uygunsuz bir birlik.
 
Çeviri misally
f. uygunsuzca birleşmek.
 
Çeviri misanthrope
, misanthropist i. insanlardan nefret eden veya insanlara güvenmeyen kimse; insanlardan kaçan kimse, merdümgiriz kimse. misan- throp'ic s. insandan nefret eden; merdümgiriz. misan'thropy i. insanlardan kaçma veya nefret etme.
 
Çeviri misapply
f. yanlış tatbik etmek veya istimal etmek, yerinde kullanmamak.
 
Çeviri misapprehend
f. yanlış anlamak. misapprehension i. yanlış anlama.
 
Çeviri misappropriate
f. haksız olarak almak veya kullanmak, emanete hıyanet etmek, çalmak. misappropria'tion i. emanete hıyanet, emniyeti suiistimal.
 
Çeviri misbegotten
s. piç, veledi zina.
 
Çeviri misbehave
f. yaramazlık etmek; fena hareket etmek. misbehavior i. fena hareket; yaramazlık.
 
Çeviri misbelieve
f. itikat etmemek, inan mamak, kâfir olmak. misbelief i. küfür, umumun kabul ettiğine aykırı itikat, yanlış kanaat. misbeliever i. kafir
 
Çeviri misc
kıs. miscellaneous, miscellany.
 
Çeviri miscalculate
f. yanlış hesap etmek. miscalcula'tion i. yanlış hesaplama.
 
Çeviri miscall
f. yanlış isim vermek; spor yanlış karar vermek (hakem); Ing., leh. sövüp saymak.
 
Çeviri miscarriage
i. çocuk düşürme, düşük; işin boşa çıkması, işin ters gitmesi, başarısızlık; yanlış yere sevketme. miscarriage of justice adli hata.
 
Çeviri miscarry
f. başaramamak; boşa çıkmak, ters gitmek; çocuk düşürmek; yanlış yere götürülmek.
 
Çeviri miscast
f. tiyatroda yanlış rol vermek.
 
Çeviri miscegenation
i. ırkların ve bilhassa beyazlarla siyahların melezleşmesi.
 
Çeviri miscellaneous
s. muhtelif, çeşitli, karışık, çok yönlü.
 
Çeviri miscellany
i. derleme.
 
Çeviri mischance
i. talihsizlik, kaza.
 
Çeviri mischief
i. yaramazlık; haylazlık; haylazca hareket veya tavır; haylaz kimse; zarar, ziyan, hasar; zararlı şey; k.dili şeytan. mis chiefmaker i. kavga -çıkaran veya fitnecilik eden kimse. get into mischief yaramazlık etmek. keep out of mischief yaramazlıktan kaçınmak.
 
Çeviri mischievous
s. yaramaz, haylaz; zarar verici. mischievously z. yaramazca; zarar vermek niyetiyle; zarar verecek şekilde.
 
Çeviri mischoose
f. (chose, chosen) yanlış seçmek.
 
Çeviri miscible
s. karıştırılabilir.
 
Çeviri misconceive
f. yanlış kavramak. misconception i. yanlış kavrama; yanlış kavram. labor under a misconception yanlış kanalda olmak.
 
Çeviri misconduct
i. kötü davranış; zina; suiistimal; kötü idare.
 
Çeviri misconduct
f. kötü idare etmek. misconduct oneself ahlâkseca davranmak.
 
Çeviri misconstruction
i. yanlış anlama, yanlış yorumlama, yanlış mana verme.
 
Çeviri misconstrue
f. yanlış yorumlamak, yanlış anlamak, ters mana vermek.
 
Çeviri miscount
f., i. yanlış saymak, yanlış hesap etmek; i. yanlış hesap.
 
Çeviri miscreant
i., s. kötülükçü kimse, habis kimse; s. zalim, gaddar, vicdansız; eski imansız.
 
Çeviri miscreate
f. yanlış yaratmak.
 
Çeviri miscue
i., f. bilardoda bileyi isteka ile yanllş vurma; k.dili yanlış, şaşkınlık veya dalgınlık eseri olan hata; f. tiyatro konuşmada hata yapmak.
 
Çeviri misdate
f. yanlış tarih koymak.
 
Çeviri misdeal
f. (-dealt) i. iskambil kâğıtlarının yanlış dağıtmak; i. yanlış dağıtma.
 
Çeviri misdeed
i. kötü ve ahlaksızca hareket, kötülük.
 
Çeviri misdeem
f., şiir yanlış hüküm vermek.
 
Çeviri misdemean
f. kötü davranmak. misdemeanant i. kabahat işlemiş kimse, kötü hareketinden dolayı suçlanan kimse; suçlu kimse. misdemeanor i. hafif suç; kötü davranış.
 
Çeviri misdirect
f. yanlış salık vermek, yanlış yola sevketmek, yanltmak, yanlış yol göstermek, yanlış tarif etmek. misdirection i. yanlış salık verme, yanıltma.
 
Çeviri misdo
f. yanlış yapmak; kötülük yapmak misdoer i. kötülük yapan kimse. mis doing i. kötü hareket.
 
Çeviri misdoubt
f., i., eski şüphe etmek; korkmak; i. şüphe; korku.
 
Çeviri misemploy
f. kötüye kullanmak, suiistimal etmek.
 
Çeviri misenscene
Fr. mizansen.
 
Çeviri miser
i. cimri kimse, pinti kimse.
 
Çeviri miserable
s. sefil, pek fakir; dertli, bedbaht, perişan; mutsuz; acınacak halde; zavallı; k.dili hasta; sefalet getiren; süfli, aşağılık, pek kötü; utanmaz. miserably z. pek fena.
 
Çeviri miserere
i., Lat. Mezmurlar kitabında 51'inci Mezmur (Latince metin de bu kelime ile başlar); bu Mezmurun bestesi.
 
Çeviri miseri'cord
i. ortaçağda yaralı şovalyeyi azaptan kurtarmak için son darbenin vurulduğu hançer; manastırda oruç gibi bir vecibeden affedilme; manastırda böyle affedilenlere mahsus oda; kilisede ayakta ilâhi soyleyenlerin dayandığı küçük çıkıntı.
 
Çeviri misericordia
i., Lat. merhamet.
 
Çeviri miserly
s. cimri, hasis, pinti. miserliness i. cimrilik, pintilik.
 
Çeviri misery
i. dert, ıstırap, acı; sefalet; bedbahtlık; leh. eziyet.
 
Çeviri misfeasance
i., huk. yolsuzluk, kötüye kullanma, kanunsuzluk, kusurlu hareket.
 
Çeviri misfire
f., i. ateş almamak (tüfek veya torpil); hedefe isabet ettirememek;ateş almama.
 
Çeviri misfit
i. uygun gelmeyiş; iyi uymayan şey; uyumsuz kimse, çevresine uymayan kimse.
 
Çeviri misfortune
i. talihsizlik; bedbahtlık; kaza, belâ, felâket.
 
Çeviri misgiving
i., gen.,çoğ. şüphe, kuşku, kuruntu; korku.
 
Çeviri misgovern
f. kötü idare etmek. misgovernment i. kötü idare.
 
Çeviri misguide
f. yanlış yola sevketmek, yanlış salık vermek; azdırmak,baştan çıkarmak. misguidance i. yanlış yola sevketme.
 
Çeviri mishandle
f. kötü kullanmak, kötü idare etmek.
 
Çeviri mishav
i. aksilik, talihsizlik.
 
Çeviri mishmash
i. karmakarışıklık.
 
Çeviri misinform
f. yanlış bilgi vermek, yanlış anlatmak. misinforma'tion i. yanlış bilgi.
 
Çeviri misinterpret
f. yanlış yorumlamak, yanlış mana vermek, yanlış anlamak. misinterpreta,tion i. yanlış yorum.
 
Çeviri misjudge
f. yanlış hüküm vermek; yanlış anlamak; yanlış fikir edinmek.
 
Çeviri mislay
f .(laid) yanlış yere koymak, kaybetmek.
 
Çeviri mislead
f. (led) yanlış yola sevketmek, yanlış yoldan götürmek; yanlış fikir vermek, aldatmak.
 
Çeviri mislike
f. beğenmemek, hoşlanmamak.
 
Çeviri mismanage
f. kötü idare etmek, idare edememek. mismanagement i. kötü idare.
 
Çeviri mismarriage
i.uygunsuz ve mutsuz evlilik.
 
Çeviri mismatch
f.,i.bir birine iyi uymamak; i.uygunsuz birleşme, uymama.
 
Çeviri misname
f.yanlış isim vermek.
 
Çeviri misnomer
i.yanlış isim, isimde hata; yanlış isim kullanma.
 
Çeviri misogamy
i.evlilikten nefret. misogamist i.evlilikten nefret eden kimse.
 
Çeviri misogynist
i.kadından nefret eden kimse, kadın düşmanı.misogynous s.kadından nefret eden.
 
Çeviri misoneism
i.,psik. yenilik korkusu, değişiklik korkusu.
 
Çeviri misplace
f.yanlış yere koymak. misplace one's confidence yanlış kim seye güvenmek.misplacement i.yanlış yere koyma.
 
Çeviri misplay
i.yanlış oyun, hatalı oyun .
 
Çeviri misprint
f.,i.yanlış basmak; i.baskı hatası.
 
Çeviri misprision
i.,huk.vazifeyi suiistimal; bir cürüme göz yumma suçu; yanlış, hata.
 
Çeviri mispronounce
f.yanlış telaffuz etmek.
 
Çeviri mispronunciation
yanlış telaffuz.
 
Çeviri misquote
f.yanlış aktarmak, birinin sözünü yanlış tekrarlamak.misquota'tion i.yanlış aktarma.
 
Çeviri misread
f.(read) yanlış okumak, yanlış yorumlamak.
 
Çeviri misreckon
f yanlış saymak, yanlış hesap etmek.
 
Çeviri misremember
f. yanlış hatırlamak.
 
Çeviri misrepresent
f. yanlış ve ya yalan yere anlatmak; kötü temsil etmek. misrepresenta'tion i. yalan.
 
Çeviri misrule
f., i. kötü idare etmek; i. kötü hükümet, kötü yönetim; karışıklık.
 
Çeviri miss
f. vuramamak, vurmamak, isabet ettirememek veya etmemek; bulamamak, kaçırmak, yanlışlıkla atlamak, ele geçirememek; özlemek, yokluğunu hissetmek, aramak. miss fire ateş almamak. miss out atlamak, görmemek; gidememek, kaçırmak. miss the point meseleyi kavramamak. He just missed being run over ezilmekten zor kurtuldu.
 
Çeviri miss
i. nişanı vuramayış, isabet ettire meyiş; başarısızlık. A miss is as good as a mile Fırsatı kaçırdlktan sonra, iyi mi, kötü mü olduğu farketmez.
 
Çeviri miss
i., k.dili genç kız; b.h. Matmazel, Bayan (soyadından evvel gelir).
 
Çeviri missal
i., kil. Katolik kilisesinde Aşai Rabbani ayini kitabı; dua kitabı.
 
Çeviri missel
i. ökseardıcı, zool. Turdus viscivorus.
 
Çeviri misshape
f. (-shaped, -shapen) kötü biçim vermek, biçimsizleştirmek misshapen s. biçimsiz, kötü biçimli.
 
Çeviri missile
i. mermi, kurşun; ok, merak; atılan şey; güdümlü mermi.
 
Çeviri missilry
i. roket veya güdümlü mermi yapma ve kullanma sanatı.
 
Çeviri missing
s. eksik, olmayan, kayıp. missinglink bak. link the missing savaşta kayıp askerler. There is a page missing bir sayfa eksik .
 
Çeviri mission
i. memuriyet veya vazife ile bir yere gönderilen kimseler; misyon, memuriyet, vazife, görev, hizmet; misyoner heyeti; misyonerlerin faaliyet sahası: A.B.D. sefarethane, elçilik; kilisede yapılan özel toplantı veya vaiz serisi; imaret, fakirlere yardım evi; en büyük arzu, hedef, amaç; aşk uçuş.
 
Çeviri missionary
i. misyoner .
 
Çeviri missis
i., k.dili, the ile evin hanımı; eş, karı.
 
Çeviri mississippi
i. Mississippi nehri; Mississippi eyaleti .
 
Çeviri missive
i. mektup, tezkere.
 
Çeviri missouri
i. Amerikada Missouri nehri; Missouri eyaleti. from Missouri A.B.D., k.dili şupheci, delilsiz inanmayan.
 
Çeviri misspell
f. (-spelled veya -spelt) imlasını yanlış yazmak. misspelled s. imlası bozuk.
 
Çeviri misspend
f. (-spent) kötü harcamak, boş yere sarfetmek, boşuna geçirmek .
 
Çeviri misstate
f. yanlış ifade etmek, yalan katarak anlatmak. misstatement i. yanlış ifade, hata; yalan.
 
Çeviri misstep
i. yanlış adım; yanlış teşebbüs.
 
Çeviri mist
i., f. sis, duman, pus; buğu; donukluk, karartı; f. sis ile kaplamak, sisli olmak; çiselemek.
 
Çeviri mistake
i. yanlış, hata, yanlışlık, yanılma. Make no mistake ,şüphe etme, yanılma.
 
Çeviri mistake
f. (-took, -taken) yanlış anlamak; yanlışlıkla benzetmek, başkası zannetmek; yanlış telakki etmek veya görmek; yanılmak. mistaken for benzetilmiş, başka birisiyle karıştınlmış mistakable s. yanlış anlaşılabilir.
 
Çeviri mistaken
s. yanlış, yanlış fikre dayanan, hatalı mistakenly z. yanlışlıkla.
 
Çeviri mister
i. (kıs. Mr) Bay, Efendi (erkek soyadından evvel kullanılan ünvan).
 
Çeviri mistime
f. zamanı yanlış ayarlamak; zamanını yanlış tahmin etmek.
 
Çeviri mistletoe
i. ökseotu, bot. Viscum albüm.
 
Çeviri mistook
bak. mistake.
 
Çeviri mistral
i. Güney Fransa'ya ait çok soğuk karayel.
 
Çeviri mistranslate
f. yanlış tercüme etmek. mistranslation i. yanlış çeviri.
 
Çeviri mistreat
f. kötü kullanmak, incitmek, kötü davranmak.
 
Çeviri mistress
i. hanım, nüfuz sahibi kadın, aile hanımı, okul müdiresi; metres; eski, b.h. evli kadınlara verilen ünvan (şimdi kıs, Mrs).
 
Çeviri mistrial
i., huk. işlem hatası yüzünden hükümsüz kalan muhakeme.
 
Çeviri mistrust
i., f. güvensizlik,itimatsızlık, şüphe; f. güvenmemek, hakkında şüphe etmek. mistrustful s. güvensiz, şüpheli, kuşkulu.
 
Çeviri misty
s. sisli, dumanlı; bulanık. mistiness i. sis.
 
Çeviri misunderstand
f. (-stood) yanlış anlamak, ters anlamak. misunder standing i. yanlış anlama; anlaşmazlık.
 
Çeviri misusage
i. yanlış kullanılış; fena muamele.
 
Çeviri misuse
i. kötü kullanış; suiistimal.
 
Çeviri misuse
f. kötü işte kullanmak, suiistimal etmek.
 
Toplam 126 sonuç listeleniyor
Copyright © Dogrusozluk.com