Sözlük
Sponsor Bağlantılar
Çevir

EN 'il' sonuçları
Çeviri ileitis
i. tıb. kıvrım bağırsak iltihabı.
 

3D Oyunlar
Türkiye'nin en güzel ve ilk 3d oyun sitesi - 3doyunlar.net

 
Çeviri ileum
i. anat. incebağırsağın alt yarısı, kıvrım bağırsak ileac s. bu bağırsağa ait.
 
Çeviri ilex
i. çobanpüskülü, bot. Ilex aquifolium
 
Çeviri iliac
s. anat. kalça kemigine ait. iliac artery karnın alt tarafmdaki iki buyük atardamardan her biri. iliac region karnın kaburga kemikleri ile kalça arasındaki kısmı.
 
Çeviri iliad
i. Homer'in ilyada adll ünlü destanı; uzun hikaye, destan.
 
Çeviri ilium
i. kalça kemiği
 
Çeviri ilk
i. sınf, çeşit, tür, tip, cins. of that ilk aynı türden.
 
Çeviri ill
s. (worse, worst) i., z. hasta, rahatsız, keyifsiz; fena, kötu; ters, meşum, uğursuz; sert, acı, hain, haksız; çirkin, kerih; kabili- yetsiz; i. fenallk, kötülük, zarar; hastalık, ra- hatsızlık, acı; z. fena surette; guçlükle, sıkıntı çekerek; uygunsuz olarak. illadapted s. uymayan, uygun gelmeyen. ill ad vised s. ihtiyatsız, tedbirsiz. ill at ease huzursuz, içi rahat olmayan, meraklı. ill bod ing s. uğursuz, meşum. illbred s. terbiyesiz .illdisposed s. kötü huylu; düzensiz, tertipsiz. illfated s. bahtsız, talihsiz, uğursuz; nahoş. illfavored s. çirkin. ill gotten s. kötülükle elde edilmiş. illhu mored s. fena huylu; aksi, huysuz. illin formed s. bilgisi kıt olan, yanlış bilgi verilmiş. illjudged s. tedbirsiz, düşüncesiz. illman nered s. terbiyesiz, kaba. illnatured s. huysuz, ters, serkeş. illomened s. uğursuz. illstarred s. bahtı kara, talihsiz. illtimed s. vakitsiz, zamansız, mevsimsiz. illtrained s. iyi terbiye edilmemiş. illtreat f. kotu davranmak. illuse f. kötü muamele etmek. ill will kötü niyet, garaz, kin. ill wisher i. başkasının kötülüğünü isteyen kimse. do an ill turn to one bir kimseye kötülük etmek. It is an ill wind that blows nobody good Her işte bir hayır vardır. house of ill fame umumhane, genelev.
 
Çeviri illation
i. sonuç çıkarma, anlam çıkarma (soz veya davranıstan); dolayısıyle anlama. illative (il'ıtiv) s. sonuç çıkaran.
 
Çeviri illegal
s. meşru olmayan, kanuna aykrı, yolsuz. illegal practices yapılması yasaklanan hareket ve davranışlar. illegal'ity i. kanuna ayklrılık. ille'gally z. kanuna aykırı olarak.
 
Çeviri illegible
s. okunmaz, okunması mümkün olmayan. illegibil'ity i okunmazlık. illeg'ibly z. okunmaz bir ,sekilde.
 
Çeviri illegitimate
s. gayri meşru, evlilik dışında doğan; kanuna aykrı; makul olmayan, saçma. illegitimacy i. piçlik, gayri meşru olma.
 
Çeviri illiberal
s. hasis, cimri; dar görüşlü; kültürsüz, bilgisiz.
 
Çeviri illicit
s. caiz olmayan, haram, memnu, kanuna aykırı. illicitly z. kanun dışı olarak.
 
Çeviri illimitable
s. hudutsuz, sınır tanımayan, sonsuz.
 
Çeviri illiterate
s. okumamış, kara cahil, okuma yazma bilmeyen. illiteracy i. cehalet, okumamışlık, okuma yazma bilmeyiş.
 
Çeviri illness
i. hastallk, rahatslzllk.
 
Çeviri illogical
s. mantıksız, mantığa aykırı.
 
Çeviri illuminate
f. aydınlatmak, tenvir etmek; kandillerle donatmak; kitap veya yazıyı renkli resim ve harflerle süslemek, tezhip etmek; fikirlerini geliştirmek, zihnini açmak, uyandırmak; anlatmak, izah etmek; illumina'tion i. tenvirat, aydınlatma; kitapta tezhip, yaldızlama. illu'minative s. aydınlatıcı. illu'minator i. aydınlatan kimse veya şey; kitap veya el yazısını renkli ve yaldızlı resim ve harflerle süsleyen kimse, muzehhip, tezhipçi.
 
Çeviri illumine
f. aydınlatmak, tenvir etmek; zihnini açmak
 
Çeviri illusion
i. hayal, kuruntu, hülya, aldanma; hile, yalan; yanlış görüş, hata; çok ince ipekli kumaş. optical illusion gözü aldatan görüntü.
 
Çeviri illusionist
i. hokkabaz; kuruntu sahibi kimse, hayalperest kimse.
 
Çeviri illusive
s. aldatıcı, asılsız, hayal kabilinden. illusory s. aldatıcı, asılsız, hakikat olmayan, göz boyayan.
 
Çeviri illustrate
f. tanmlamak, tasvir et mek; anlatmak, izah etmek, tarif etmek; resim ile süslemek. illustrator i. tasvir eden kimse veya şey; kitap veya dergilere resim yapan kimse.
 
Çeviri illustration
i. örnek, misal, izah edici herhangi bir şey; resim.
 
Çeviri illustrative
s. tarif eden, tanımlayan, tasvir edici.
 
Çeviri illustrious
s. ünlü, meşhur, şöhretli; şanlı, şerefli. illustriously z. şanl şöhretli bir şekilde.
 
Çeviri illyrian
s., i. iliryaya ait; i. iliryall (eski Dalmaçya ve Arnavutluk halkı); ilirya dili.
 
Çeviri ilo
kıs. International Labor Organization.
 
Toplam 29 sonuç listeleniyor
Copyright © Dogrusozluk.com